Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.sos-ASISTENT.cz

 

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.sos-asistent.cz, včetně upozornění na možnost vrácení zboží do 14-ti dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, platí pro nákup v internetovém obchodě www.sos-asistent.cz, který provozuje společnost Efficiency Servises s.r.o., Chudenická 1057/34, 102 00, Praha. IČ.: 14415364.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také "prodávající" a "kupující").

Jestliže je kupujícím, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č.89/2012 Sb., platným občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále Obč.Z.) a zákonem č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Jestliže je kupující subjektem podnikatelský subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami platným Obč.Z (přičemž podle §2158 odst.1 Obč.Z platí, že se ustanovení §2158 až §2174 Obč.Z nepoužijí).

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

ČÁST I.

Rozsah platnosti obchodním podmínek a předmět smluvního vztahu

1. Následující podmínky upravují smluvní vztah mezi prodejcem prostřednictvím internetového obchodu: www.sos-asistent.cz, (dále "prodávající") a příslušným zákazníkem (dále „kupující“). Jde o smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku - prostřednictvím internetového obchodu: www.sos-asistent.cz.

2. Tyto podmínky platí výhradně. Vzájemně si odporující nebo odchýlení se od těchto podmínek zákazníkem nejsou akceptovány, pokud je prodávající výslovně neuznal, a to v jednotlivých případech.

3. Vztahují se jak na spotřebitele, tak i podnikatelské subjekty (dále „podnikatelé“). Kupujícím je ve smyslu těchto podmínek každá fyzická osoba, která provádí objednávku za účelem, který není obchodní, ani pro svou nezávislou profesní činnost (osoba samostatně výdělečně činná). Podnikatelem (podnikatelský subjekt) dle těchto podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo sdružení s právní subjektivitou, která provádí objednávku v rámci její obchodní nebo profesní nezávislé činnosti.

4. Předmět příslušné smlouvy je prodej zboží prodávajícím kupujícímu na základě provedení objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.sos-asistent.cz.

5. Kupující může objednat zboží pouze na internetových stránkách www.sos-asistent.cz. Po odeslání objednávky zboží obdrží kupující potvrzení objednávky zboží, ve kterém jsou ještě jednou uvedeny jeho data. Toto potvrzení objednávky představuje souhlas se smlouvou. Závazná kupní smlouva je ze strany kupujícího uzavřena potvrzením objednávky - stiskem tlačítka "objednat" v nákupním procesu v internetovém obchodě:  www.sos-asistent.cz.

6. Potvrzení o přijaté objednávce (uzavřené smlouvě) a odkaz na všeobecné obchodní podmínky jsou zaslány kupujícímu po provedené objednávce e-mailem. Kupující potvrzením objednávky před stiskem tlačítka "objednat" současně bere na vědomí existenci a znění obchodních podmínek pro nakupování na www.sos-asistent.cz. Dále zákazník, který si vytvořil účet, může kdykoliv shlédnout po uzavření smlouvy své provedené objednávky v systému a ovládat příslušné aktivity svého účtu kdykoliv po uzavření smlouvy.

7. Smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce. Na smlouvu se vztahuje právní řad České republiky.

8. Všechny ceny jsou uvedeny v korunách českých.

 

 

ČÁST II.

Kupní smlouva, náklady na dopravu

1. Kupující nese náklady na dopravu jen v případě požadavku na zvláštní doručení anebo v dalších případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.

2. Kupující má v internetovém obchodě www.sos-asistent.cz možnost volby mezi různými způsoby plateb. Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit některé možnosti platby za dodávky do zahraničí při první objednávce nebo z jiných důvodů. Stejně tak si prodávající vyhrazuje právo odmítnout dodávku v případě podezření na podvodnou objednávku.

3. Prodávající se zavazuje, že po obdržení objednávky od kupujícího a úhradě celé kupní ceny za objednané zboží neprodleně odešle kupujícímu zaplacené zboží na místo určení.

4. Kupující prohlašuje tímto, že uznává tyto obchodní podmínky, že je starší 18 let, je způsobilý k právním úkonům. Prodejce uvádí, že škody způsobené uvedením nesprávného věku, nesprávnými informacemi o adrese, nebo zábavné objednávky budou uplatněny vůči kupujícímu nebo jeho zákonným zástupcům.

5. Kupující je povinen prozkoumat objednané zboží ihned po převzetí z jeho strany. To platí zejména s ohledem na celý rozsah výrobků (jeho částí) a příslušné funkce. Vady, které jsou viditelné nebo které jsou snadno zjistitelné, musí být oznámeny prodávajícímu okamžitě. Přiložte podrobný popis závady. Pokud kupující neoznámí závadu, pak je zboží považováno ze strany kupujícího za schválené, i když se později najde zjevná a neskrytá vada, která nebyla zjištěna při této kontrole.

6. Pokud vady zboží v souladu s řádným prozkoumáním nejsou zjistitelné, musí tento fakt kupující prodávajícímu sdělit neprodleně po jejich zjištění. V opačném případě se zboží považuje za přijaté a schválené i přes tuto vadu.

 

ČÁST III.

Cena zboží a platební podmínky

1. Cena za zboží je vždy uvedena ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího www.sos-asistent.cz. Kupující okamžikem odeslání objednávky souhlasí s cenou uvedenou v internetovém obchodě: www.sos-asistent.cz .

2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě doručení určeném kupujícím v objednávce; dobírku posíláme vždy na základě předchozí písemné dohody prostřednictvím elektronické pošty našeho e-shopu.

 

b) bezhotovostně převodem z bankovního účtu, na základě zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky, na účet prodávajícího:

FIO Banka 2902210698/2010

 • c) bezhotovostně při nákupu prostřednictvím platebního systému na webovém rozhraní v e-shopu www.sos-asistent.cz.

 

3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4. Cena dopravy, včetně balného:

Při bezhotovostní platbě zboží bankovním převodem: 129 Kč.

Při platbě zboží dobírkou kurýrovi přepravní službě: 159 Kč.

 

Výše uvedené ceny za dopravu platí pro území České republiky pro doručení zboží v pracovních dnech od 7. do 17. hodin. 

5. Nepřevezme-li si kupující objednané zboží z důvodu na jeho straně, nese kupující náklady na dopravu nebo na dopravu či opakované dodání v plné výši. Pokud kupující neodebere zboží do 14 - ti dnů od momentu, kdy mu byla sdělena možnost jeho odběru, je povinen uhradit skladovací náklady, a to ve výši 95,- Kč za každý započatý den. Prodávající je v případě, že tak kupující neučiní, oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6. Kupující je povinen při převzetí zboží důkladně zkontrolovat, zejména zda není vnější obal poškozen. Reklamace zboží může být uznána pouze v případě, pokud nebyl vnější obal poškozen. V případě poškození vnějšího obalu je nutno reklamovat již při dodání zboží dopravci, se kterým je nutno sepsat reklamační protokol.

7. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

9. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

11. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání, prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena výrobce zboží. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a neplnit objednávku v případě zjištěné nedostupnosti zboží a vyšší ceny zboží. Prodávající může nabídnout kupujícímu jako náhradní plnění obdobné zboží nebo může oznámit zákazníkovi změnu ceny zboží. V případě odmítnutí návrhu vyšší ceny tohoto zboží anebo v případě nabídky podobného náhradního zboží ze strany kupujícího, se kupujícímu vrátí všechny peníze, které zaplatil za původně objednané zboží. Akceptací náhradního plnění v důsledku vyšší ceny nebo náhradního plnění a následným zaplacením této nové ceny zboží zákazník plně akceptuje objednávku tohoto zboží.

12. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

13. Vlastnické právo ke zboží dodávaného na základě kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

14. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu bezprostředně po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

ČÁST III.

Pravidla nakupování v internetovém obchodě

1. Před samotným nákupem se prosím přihlaste, respektive zaregistrujte (registrace není podmínkou nákupu). Zakládáme si na osobním přístupu, a proto nám záleží na tom, abychom měli alespoň částečnou představu o našich zákaznících.

2. Z katalogu zboží nebo pomocí vyhledávání produktu si vyberte produkt, který si chcete zakoupit. Jednotlivé produkty si můžete prohlédnut podle schématického nákresu – stačí kliknout na „detail“. Vybraný produkt si pomocí tlačítka „koupit“ vložte do virtuálního košíku. Do vašeho virtuálního košíku se dostanete kliknutím na ikonku košíku nebo na záložku "K pokladně". Zde si v objednávce můžete zkontrolovat, jestli už máte v košíku opravdu vše. K objednanému zboží Vám bude připočítán manipulační poplatek (balné) a doprava.

3. Dále zadejte místo, kam bude zboží doručeno. V poznámce můžete upřesnit požadavky na Vámi objednané zboží, dotazy či připomínky.

 

 

ČÁST IV.

Poučení o právu zákazníka odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 ti dnů má kupující právo odstoupit od této kupní smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 ti dnů ode dne převzetí zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující musí o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele (prodávajícího) e-shopu www.sos-asistent.cz formou jednostranného právního jednání - například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu: reklamace@sos-asistent.cz. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení zde), využití formuláře však není povinností kupujícího.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uvádíme základní informace o provozovateli internetového obchodu (e-shopu) s názvem: www.sos-asistent.cz:

Internetový obchod:    www.sos-asistent.cz
Společnost:  Efficiency Servises s.r.o. se sídlem v Praze, ulice Chudenická 1057/34, psč 102 00.

IČ: 14415364

Bankovní účet vedený u Fio banky:  2902210698/2010 
E-mailová adresa: info@sos-asistent.cz

 

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1. Pokud se rozhodne kupující odstoupit od této smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy a bylo vráceno zpět prodávajícímu zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží.

 

ČÁST V.

Přeprava a dodání zboží

1.1. Není-li dále u jednotlivého zboží v e-shopu stanoveno jinak, zavazuje se prodávající připravit zboží k převzetí, popř. k předání přepravní společnosti zpravidla do 10 (deseti) až 30 - ti pracovních dnů od potvrzení o přijetí objednávky na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. V případě úhrady sjednané ceny za zboží předem, popř. v případě úhrady ceny uvedené v zálohové faktuře se termín dodání počítá ode dne přijetí příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Dodací lhůta může být dohodou prostřednictvím e-mailové komunikace sjednána jiná.

1.2. Kupující se zavazuje sdělit dodavateli v objednávkovém formuláři správnou a úplnou poštovní adresu, kam má být objednané zboží dodáno. Nepřevezme-li si kupující připravené zboží ve sjednaném termínu, je povinen hradit náklady spojené s navrácením zboží.

1.3. Prodávající prohlašuje, že k objednanému a dodanému zboží je vystavována faktura, která slouží jako daňový doklad a případný dodací list zároveň. Dodacím listem může být i jiný doklad vystavený na základě dohody mezi prodávajícím a přepravcem zboží. Kupující svým převzetím vystavené faktury nebo dodacího listu od přepravce potvrzuje převzetí zboží od prodávajícího, respektive od přepravní společnosti, prostřednictvím které zboží kupujícímu zaslal.

1.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušený stav, včetně neporušitelnosti obalu dodaného zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě zjištění jakýchkoliv závad je kupující povinen tyto vady neprodleně prodávajícímu oznámit dodavateli písemnou formou, například prostřednictvím elektronické pošty. V případě poškození nebo porušení obalu zboží při jeho převzetí je kupující povinen na místě sepsat s dopravcem reklamační protokol o této zjištěné závadě.

1.6. Prodávající prohlašuje a kupující s tím vyslovuje souhlas, že termíny dodání uvedené v těchto Obchodních podmínkách jsou orientační a mohou být prodávající v konkrétním případě pozměněny a oznámeny zákazníkovi. Zjistí-li prodávající, že nebude schopen zboží připravit k převzetí, popř. k odeslání prostřednictvím přepravní společnosti, oznámí neprodleně tuto skutečnost kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, popř. telefonicky na číslo uvedené v objednávkovém formuláři. Současně s tímto oznámením sdělí prodávající kupujícímu náhradní termín dodání zboží.

1.7. V případě dodání zboží vyrobeného na zakázku bude termín dodání vždy řešen individuálně v závislosti na konkrétním přání kupujícího a na rozsahu práce na objednaném zboží ze strany prodávajícího. Zbožím vyrobeným na zakázku se rozumí zboží nabízené prodávajícím na www.sos-asistent.cz, které je následně upravováno dle přání kupujícího, které specifikuje v objednávkovém formuláři, popř. později v rámci komunikace mezi prodávajícím a kupujícím.

1.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány

 

ČÁST VI.

Záruka za jakost při převzetí a odpovědnost za vady

1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 Obč.Z.) Faktura/dodací list za zboží slouží jako záruční list. Za vady zboží je odpovědný prodávající v souladu s právním řádem České republiky, pokud v těchto v obchodních podmínkách není uvedeno jinak a právní řád ČR umožňuje toto prodávajícímu stanovit.

1.2. Projeví-li se vada v průběhu 6 - i měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Práva z vadného plnění kupujícímu nebudou přiznána, pakliže jde o vady, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či neodbornou montáží prováděnou kupujícím. Vadou zboží však není běžný barevný nebo rozdíl ve struktuře u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů a povrchů (tím mohou být například u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo jiných ploch. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

1.3. Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • a) nenahlášením zjevných vad při převzetí zboží
 • b) poškozením zboží v případě vlastní přepravy
 • c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky, vyšší moc, přírodní živly, apod.)
 • d) neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o zboží či mechanickým poškozením zboží
 • e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • f) provedením nedovolených úprav zákazníkem (nátěry, ohýbání, pilování, řezání, neodůvodněné vrtání či použití neschválených spojovacích prvků a materiálů), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 • g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu se všeobecnými zásadami
 • h) technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky nebo v rámci Evropské unie
 • i) nekvalitní přípravou podkladů (například nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže
 • j) uplynutím záruční doby
 • k) výše uvedená omezení neplatí, jestliže byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu obchodními podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo při prodeji prodávajícím deklarovány, případně které lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě na toto zboží prodávajícím nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 

1.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

1.5. Nahlášení reklamace je nutno provést neprodleně po zjištění vady (§ 599 OZ), a to písemně buďto elektronickou poštou (e-mailem) nebo písemně poštou na adrese sídla uvedeného výše. Pro ověření vlastníka věci a platnosti záruční lhůty, je nutno doložit kopii dokladu o zaplacení, který je nepřenosný (kupní smlouva), či jiný doklad prokazující zakoupení věci v naší společnosti. Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno doložit (před předložením výrobku na výzvu prodávajícího) fotografie zobrazené vady (vad) nebo zpřístupnit místo, kde je věc umístěna našemu servisnímu pracovníkovi reklamací, a to nejpozději 48 hodin od nahlášení reklamace. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost zastaveno. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

1.6. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti.

1.7. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

1.8. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující – spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

1.9. Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě (objednání zboží a potvrzení objednávky prodávajícím) a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

2.0. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží.

2.1. Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů nebo jejich imitací (například kůže, dřevo, dýha, kámen), dále pak textilních a umělých materiálů (například drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek). Fotografie vzorového zboží jsou pořízené za běžných (denních) světelných podmínek. Vadou dále nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky nebo obdobných norem platných v rámci Evropské unie.

2.2. Reklamace výrobku bude vyřízena do 30 dnů od jejího nahlášení, pokud se obě strany nedomluví na jiné lhůtě.

2.3. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným používáním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl při objednávání zákazník zřetelně upozorněn. Kupující - fyzická nepodnikající osoba je oprávněn uplatnit právo za vady, které se vyskytnou u dodaného zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatelské subjekty mají toto právo 6 měsíců od převzetí, pakliže nebude ujednáno jinak.

2.4. Prodávající nemá v žádném případě odpovědnost za škody vzniklé z nedbalosti.

2.5. Omezení odpovědnosti v souladu s předchozími odstavci 2, 3 a 4 se nevztahuje na škody vyplývající z újmy na životě, těle nebo zdraví, zatajení závad výrobku, v případě úmyslu a hrubé nedbalosti a porušení povinnosti plnění řádné smlouvy a porušení důvěry mezi zákazníkem a prodávajícím.

2.6. Pro kupujícího, který je podnikatelským subjektem, se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení Obč.Z. toto: výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné. Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující podnikatelský subjekt právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle návrhu prodávajícího. Při podstatném porušení smlouvy má kupující podnikatelský subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

 

ČÁST VII.

Vlastnické právo, rizika a prodleva

1.1. Dodané zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

1.2. Je-li kupujícím podnikatel a věc bude zaslána na vyžádání, pak riziko při přepravě je převedeno přepravní společnosti na podnikatele - kupujícího.

1.3. Není-li dohodnuto jinak, je kupující, povinen uhradit závazky do 7 dnů. Pakliže tak kupující v této stanovené lhůtě neučiní, bude jeho objednávka považována za stornovanou a nezaplacením v této lhůtě dojde k automatickému zneplatnění smlouvy a příslušné objednávky. Zákazník po této lhůtě musí provést objednávku novou, pakliže se rozhodne zboží znovu požadovat.

 

ČÁST VIII.

Závěrečná ustanovení

1.1. Nedohodnou-li se strany, je pro všechny spory vyplývající z nebo v souvislosti s touto dohodou, určeno sídlo prodávajícího.

1.2. Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných podmínek jako celku nebo zčásti, bylo neúčinné, zůstává nedotčená platnost zbývajících ustanovení.

Stav k: 29.7.2022